Enter your keyword

Blog

เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 23 มิถุนายน ที่บริเวณชั้น 2 The Hall Convention Center ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค  โดยมีนายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์  นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา  ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นายปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค ผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค ร่วมกันเปิดงาน โดยภายในงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผลงานของนักศึกษา และผลงานของอาจารย์ร่วมแสดงในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณชั้น 2 The Hall Convention Center ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์ค

นายกสภาฯ เยียมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายกสภาฯ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หันตราดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา หันตรา

พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 – 10.00น. พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล      

โครงการ Singha Biz Course ปีที่ ๑๑

ดร.อดุลย์ หาญวังม่วง รองคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ประจำศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนา Future Work Skills เพิ่มทักษะทำงานเพื่ออนาคต ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินทุสร ปัสนะจะโน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับทีม Singha Biz Course โดย คุณศุภลักษณ์ รัตนรังสิมันต์ ผู้จัดการแผนกบริหารองค์ความรู้ บจก. บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ให้เกียรติ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะนำโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ ๑๑ (โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน) มีนักศึกษาเข้าร่วม ๑๕๔ คน เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

กิจกรรมสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมฟิฟท์ จอมเทียน เดอะเรสซิเดนซ์ จังหวัดชลบุรี

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถานประกอบการ ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถานประกอบการ ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและรับโล่พร้อมเกียรติบัตร จำนวน ๑๔ บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด บริษัท ธิ้งซอฟต์ จำกัด บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด บริษัท เมธีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม อินทริเกรชั่น จำกัด บริษัท เครือแอทโฮม จำกัด บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) […]

กิจกรรมทำบุญคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมทำบุญคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ชั้น 2 อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของคณะในการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “สุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 34” และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรของคณะ ที่ปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารของหน่วยงาน

กิจกรรมรายงานผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมรายงานผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง 23410 อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้1.การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม2.เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก3.บริการวิชาการเสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม4.การพัฒนาการบริหารจัดการกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ชั้น 7 อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ประเภทนักศึกษา  ด้านกิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ นายธนชัย ยุทธนาภินันท์ และนายสราวุฒิ ถิ่นเกาะยาว ด้านกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ได้แก่ นางสาวกวินตรา โกเม นางสาวเสาวลักษณ์ รสเย็น นายณัฐพล ขันทอง และนายวัชระพงษ์ นนทปัญญา และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นางสาวสุวินันท์ ลาดสลุง และนางสาวภัทรมล ไชยภักดี

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com