Enter your keyword

Blog

โครงการ Singha Biz Course ปีที่ ๑๑

ดร.อดุลย์ หาญวังม่วง รองคณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ประจำศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนา Future Work Skills เพิ่มทักษะทำงานเพื่ออนาคต ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินทุสร ปัสนะจะโน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับทีม Singha Biz Course โดย คุณศุภลักษณ์ รัตนรังสิมันต์ ผู้จัดการแผนกบริหารองค์ความรู้ บจก. บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ให้เกียรติ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะนำโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ ๑๑ (โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน) มีนักศึกษาเข้าร่วม ๑๕๔ คน เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

กิจกรรมสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรแบบสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมฟิฟท์ จอมเทียน เดอะเรสซิเดนซ์ จังหวัดชลบุรี

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถานประกอบการ ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถานประกอบการ ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและรับโล่พร้อมเกียรติบัตร จำนวน ๑๔ บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด บริษัท สเพซ คลาวด์ จำกัด บริษัท ธิ้งซอฟต์ จำกัด บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด บริษัท เมธีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม อินทริเกรชั่น จำกัด บริษัท เครือแอทโฮม จำกัด บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) […]

กิจกรรมทำบุญคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมทำบุญคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ชั้น 2 อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของคณะในการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “สุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 34” และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรของคณะ ที่ปฎิบัติหน้าที่ผู้บริหารของหน่วยงาน

กิจกรรมรายงานผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมรายงานผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง 23410 อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้1.การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม2.เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก3.บริการวิชาการเสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม4.การพัฒนาการบริหารจัดการกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ชั้น 7 อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  ประเภทนักศึกษา  ด้านกิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ นายธนชัย ยุทธนาภินันท์ และนายสราวุฒิ ถิ่นเกาะยาว ด้านกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ได้แก่ นางสาวกวินตรา โกเม นางสาวเสาวลักษณ์ รสเย็น นายณัฐพล ขันทอง และนายวัชระพงษ์ นนทปัญญา และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นางสาวสุวินันท์ ลาดสลุง และนางสาวภัทรมล ไชยภักดี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ งานอุ่นไอรักคลายคามหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร มีบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ตัวแทนคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานการประชุมมอบรางวัลโครงการแบบอย่างปี 2561 โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย โครงการที่ได้รับรางวัล จัดทำโดยนายธวัชชัย พุ่มทองดี อาจารย์โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการแบบอย่าง ในโครงการการใช้ PLC พัฒนาการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่