Enter your keyword

post

โครงการ “การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1” (First NMC – Nonthaburi Mathematics Contest)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล

ในโครงการ “การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1”

(First NMC – Nonthaburi Mathematics Contest)

ดำเนินการโดย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยการดำเนินการโครงการสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.

จัดขึ้นที่ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี

โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการสอบแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 244 คน จากจำนวน 24 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และขณะเดียวกันมีการอบรมหัวข้อ “สถิติการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21” สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 ท่านอีกด้วย