Enter your keyword

post

โครงการ “การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1” (First NMC – Nonthaburi Mathematics Contest)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล
ในโครงการ “การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1”
(First NMC – Nonthaburi Mathematics Contest)
ดำเนินการโดย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยการดำเนินการโครงการสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.
จัดขึ้นที่ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษากับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี
โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการสอบแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 244 คน จากจำนวน 24 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และขณะเดียวกันมีการอบรมหัวข้อ “สถิติการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21” สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 ท่านอีกด้วย