Enter your keyword

post

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ตัวแทนคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานการประชุมมอบรางวัลโครงการแบบอย่างปี 2561 โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย โครงการที่ได้รับรางวัล จัดทำโดยนายธวัชชัย พุ่มทองดี อาจารย์โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการแบบอย่าง ในโครงการการใช้ PLC พัฒนาการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com