Enter your keyword

post

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ประเภทนักศึกษา 
ด้านกิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ นายธนชัย ยุทธนาภินันท์ และนายสราวุฒิ ถิ่นเกาะยาว
ด้านกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ได้แก่ นางสาวกวินตรา โกเม นางสาวเสาวลักษณ์ รสเย็น นายณัฐพล ขันทอง และนายวัชระพงษ์ นนทปัญญา
และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นางสาวสุวินันท์ ลาดสลุง และนางสาวภัทรมล ไชยภักดี