Enter your keyword

post

ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ได้รับรางวัลคณะที่มีการบริหารจัดการงบประมาณ “ระดับดีเด่น” และรางวัลคณะที่มีผลการพัฒนาความรู้ “ระดับดี”

โดยท่านอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา

ให้เกียรติมอบรางวัลและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายวิชาการและสายสนับสนุน จาก 4 ศูนย์พื้นที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง