Enter your keyword

post

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้
1.การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม
2.เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก
3.บริการวิชาการเสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม
4.การพัฒนาการบริหารจัดการกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ชั้น 7 อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com